Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informujemy, że:

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin,

2)Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: rodo@filharmonia.szczecin.pl,

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy  lub w celu prowadzenia negocjacji co do zawarcia umowy, jeśli nie została jeszcze zawarta,

4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na wyraźnej podstawie prawnej jak np. organy kontroli skarbowej, organy wymiaru sprawiedliwości realizujące swoje ustawowe uprawnienia, a także  dostawca usług IT i obsługi hostingu strony internetowej Administratora,

5)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 6 lat tj. czas trwania terminu przedawnienia roszczeń publicznoprawnych związanych z realizacją umowy na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

6)posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,  przeniesienia danych lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania,

7)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy,

9)Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu i nie są przekazywane do Państwa trzeciego.